​​​​​

Rehabilitering på specialiseret niveau i din kommune

​Et meget lille antal borgere på landsplan, særligt med nyerhvervede skader i hjernen, har efter udskrivelsen behov for særlige indsatser, hvor fysiske og mentale funktioner bliver genoptrænet. Det kaldes også for 'rehabilitering på specialiseret niveau' og tildeles efter sundhedsloven § 140.

Hvad er rehabilitering på specialiseret niveau?

Rehabilitering på specialiseret niveau er et tværfagligt, intensivt og tidsafgrænset forløb. Her bliver der taget hånd om dine samlede genoptrænings- og rehabiliteringsbehov - både fysiske og mentale. Derfor bygger rehabilitering på specialiseret niveau bl.a. også på en høj, faglig viden om fx. hjernens funktion og psykologiske mekanismer.

Rehabilitering kan fx omfatte genoptræning, sygepleje, psykosociale indsatser samt hjælp til at anvende hjælpemidler og behandlingsredskaber. Mange forløb koordineres desuden med kommunale indsatser rettet mod uddannelse og arbejde.

Målet med rehabilitering på specialiseret niveau er at muliggøre et meningsfyldt liv med bedst mulig aktivitet, mestring og livskvalitet.

Hvem kan modtage rehabilitering på specialiseret niveau?

For at modtage rehabilitering på specialiseret niveau skal du typisk have komplicerede, omfattende, sjældne eller alvorlige følger af din sygdom. Det kan både være af fysisk, psykisk og social art. Det er særligt borgere med nyerhvervede skader i hjernen, der efter udskrivelsen fra hospital kan have behov for rehabilitering på specialiseret niveau.

Hvor foregår rehabilitering på specialiseret niveau?

Rehabilitering på specialiseret niveau foregår i kommunalt regi. Hvis du har behov for støtte og rehabilitering hele døgnet, foregår dit rehabiliteringsforløb under et døgnophold enten i kommunen eller på et rehabiliteringscenter, som din kommune har aftale med. 

Hvis du bliver udskrevet til dit eget hjem, foregår rehabiliteringen i dagtimerne på et rehabilteringscenter enten i kommunen eller hos en privat leverandør og eventutelt kombineret med træning hjemme hos dig selv. 

Det er et tværfagligt personale med særlige kompetencer, der står for rehabilitering på specialiseret niveau. Der kan fx indgå speciallæge, neuropsykolog, fysio- og ergoterapeut, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, neuropædagog, logopæd (talepædagog), socialrådgiver, optiker med specialistviden, diætist med flere.

Behandlingsansvaret ligger der, hvor du modtager dit specialiserede rehabiliteringsforløb.

Din genoptræningsplan fra hospitalet er vigtigt for dit forløb

Hvis din sygdom har medført komplicerede, omfattende, sjældne eller alvorlige følger fysisk, psykisk og/eller socialt, udarbejder din behandlingsansvarlige læge sammen med personalet på hospitalsafdelingen en genoptræningsplan. Det er hospitalet, der vurderer, om du har behov for rehabilitering på specialiseret niveau. Genoptræningsplanen indeholder en beskrivelse af dine udfordringer og behov, som gør kommunen i stand til at planlægge dit rehabiliteringsforløb på specialiseret niveau i samarbejde med dig og evt. dine pårørende. Personalet på hospitalsafdelingen taler med dig og dine pårørende om indholdet af genoptræningsplanen og målet med genoptræningen, inden du udskrives fra hospitalet. ​

Læs mere om genoptræningsplaner

​​Kommunen fører genoptræningsplanen ud i livet

Det er din kommune, der tilrettelægger dit forløb og løbende vurderer og planlægger indsatserne i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. 

I nogle kommuner er der til borgere, der har fået en hjerneskade, ansat hjerneskadekoordinatorer eller hjerneskadeteams, der hjælper med at koordinere de kommunale indsatser, du har behov for i dit rehabiliteringsforløb.

Et tidsbegrænset forløb

Når kommunen vurderer, at du ikke længere har behov for rehabilitering på specialiseret niveau, planlægger kommunen i samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende det videre forløb.​

​​Udgifter ved døgnophold

Vær opmærksom på, at der kan være udgifter forbundet med et døgnophold på et rehabiliteringscenter fx til mad, tøjvask, medicin m.m. ​

Vil du klage?

Hvis du vil klage over organisering, ventetid eller serviceniveauet i forbindelse med rehabiliteringen på specialiseret niveau, skal du rette henvendelse til din kommune.

Find telefonnummeret til din kommune.

Hvis du vil klage over den lægefaglige vurdering og afgørelse i genoptræningsplanen, en konkret sundhedsperson eller over selve rehabiliteringen, skal du klage via Styrelsen for Patientklager

Læs mere om dine klagemuligheder på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside​

Kommunerne er ikke ens

Du skal være opmærksom på, at der kan være forskel på kommunernes tilbud og organisering af dem. Din kommune kan oplyse dig om de konkrete tilbud, din kommune har. Vær også opmærksom på, at det altid er din kommune, der beslutter, hvilke tilbud du kan få. 

Redaktør