​​​​​​​

Udskrivelse – kom godt hjem med den information, du har brug for

Et vellykket behandlingsforløb er ikke blot en veloverstået operation eller en effektiv medicinsk behandling. Det handler også om at hjælpe dig godt tilbage til hverdagen. Læs her om de mest almindelige måder at blive udskrevet på, og hvad du skal forholde dig til efter udskrivelsen.

Der er mange måder at blive udskrevet på og mange ting at holde styr på i denne fase af dit forløb. 

Find dit udskrivelsesforløb her og få overblik over, hvad der skal ske:

Forskellige støtteordninger mellem hospital, kommune og dit hjem

De senere år er der udviklet forskellige støtteordninger på hospitaler og i kommuner, der alle har til formål, at der bliver taget hånd om overgangen fra hospital og til dit hjem. Hvis du føler, du har behov for ekstra støtte i denne fase, så spørg din afdeling eller i din kommune om dine muligheder.


 

I denne film kan du se, hvordan du får mest ud af din lægesamtale (varighed 2:04)

Inden du udskrives, skal du altid have en samtale med lægen, hvor I blandt andet skal gennemgå:

 • dit udskrivelsesbrev (epikrise)

Her står, hvad du er blevet undersøgt og behandlet for, og hvad den fortsatte behandlings- og opfølgningsplan er. Hospitalet sender dit udskrivelsesbrev til din egen læge.

 • din eventuelle genoptræningsplan

Hvis lægen vurderer, at du har behov for genoptræning, udarbejder hospitalet en genoptræningsplan. Det er en god idé at sørge for at få en kopi af din genoptræningsplan med hjem. Hospitalet sender din genoptræning både til din kommune og egen læge.

Din hospitalsafdeling udarbejder også en udskrivningsrapport til din kommune. Den beskriver dit forløb, funktionsniveau, fremtidige aftaler m.m. Du vil få en kopi af rapporten.


 

I denne video "Huskelister til dine lægesamtaler" får du indblik i Patientguidens mange huskelister, som kan sikre, at du altid får den information med hjem, som du har brug for. Varighed: 1.18.

Der er mange praktiske gøremål, når du kommer hjem, og husker jeg nu lige alle aftaler og de vigtige beskeder og informationer, jeg fik på hospitalet?

Patientguidens huskelister kan være med til at sørge for, at du får stillet de spørgsmål, der gør, at du kommer hjem med den information, du har brug for. 

Se alle Patientguidens huskelister


Dit udskrivelsesbrev (epikrise) med opfølgningsplan

Når du udskrives fra en hospitalsafdeling, udarbejder den læge, der udskriver dig, altid et udskrivelsesbrev. Det kaldes også for en epikrise. Den indeholder et sammendrag af dit indlæggelsesforløb fx:

 • den sygdom/diagnose, der har ført til din indlæggelse
 • navnet på den afdeling hvor du har været indlagt
 • dato for indlæggelse og udskrivelse
 • udskrivningsmåden fx om du udskrives til dit eget hjem, til et andet hospital m.m.
 • medicinliste/medicineringsplan
 • navn på den læge, der er ansvarlig for udskrivelsesbrevet
 • navn på den patientansvarlige læge, hvis du har fået tildelt en sådan
 • aftaler om opfølgning hos din egen læge
 • hvad der er sagt og aftalt med dig og dine pårørende
 • resumé af dit behandlingsforløb, undersøgelser og resultater
 • hvis du er sygemeldt, hvor længe det forventes at du er sygemeldt
 • plan for efterbehandling
 • aftaler med hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen
 • hvis der er aftalt yderligere undersøgelser.

Derudover indeholder dit udskrivelsesbrev også en opfølgningsplan. Her beskrives, hvad hospitalet anbefaler, at der skal ske i dit videre forløb. Planen sætter dermed ord på kontroller, undersøgelser, fjernelse af sting efter en operation m.m., som er relevant for dit forløb.  

Opfølgningsplanen bliver gennemgået med dig i forbindelse med din udskrivelse og vil som en del af dit udskrivelsesbrev (epikrise) blive sendt til din egen læge. Du kan selv finde dit udskrivelsesbrev, senest tre dage efter din udskrivelse, ved at logge dig ind med dit MitID i din sundhedsjournal på sundhed.dk.

​​​​​Besøgssammendrag og notater

​​Besøgssammendraget er henvendt til dig og ligger på www.minsundhedsplatform.dk eller i MinSP appen i menuen 'Aftaler og notater'. Formålet er blandt andet at samle alle informationer og aftaler ét og samme sted og i et sprog, alle kan forstå. Efter en indlæggelse, et akut eller ambulant besøg udarbejder lægen altid et besøgssammendrag. Her kan du se:

 • hvorfor du har været indlagt/henvendt dig
 • hvad indlæggelsen eller besøget resulterede i
 • målinger som blodtryk, temperatur, vægt osv.
 • ordinationer
 • instruktioner og opfølgning efter din indlæggelse eller besøg
 • oplysninger om dine eventuelle diagnoser, allergier, prøve- og undersøgelsessvar m.m.

Notater er mest henvendt til fagfolk og ligger også på Min Sundhedsplatform. Her kan du se, hvad lægen har noteret om din indlæggelse eller efter et akut eller ambulant besøg. Fx hvorfor du har henvendt dig, hvad dit besøg resulterede i og om der er aftaler om opfølgning. Notaterne er ofte skrevet i et lægefagligt sprog, og kan være svære at forstå. Der kan også være notater fra fx en sygeplejerske, fysioterapeut eller diætist.  

Din udskrivningsrapport – ved hjemmehjælp, hjemmesygeplejerske m.m.

Hvis du har brug for hjemmehjælp eller hjemmesygepleje m.m., når du kommer hjem, udarbejder afdelingen en udskrivningsrapport til kommunen. Her beskriver afdelingen:

 • dit indlæggelsesforløb
 • dit funktionsniveau
 • hvad fx hjemmesygeplejen skal være særlig opmærksom på
 • hvis du har fået medicin med hjem til et par dage
 • dine fremtidige aftaler på hospitalet.

Når du udskrives, får du en kopi af udskrivningsrapporten, som samtidig sendes elektronisk til din kommune.

Din genoptræningsplan

Hvis afdelingen skønner, at du har behov for genoptræning, skal du og eventuelt dine pårørende sammen med afdelingen udarbejde en genoptræningsplan. Den vil blive gennemgået med dig, inden du bliver udskrevet.

I genoptræningsplanen skal der i første omgang tages stilling til, om du skal have:

 • en almen genoptræning, som foregår i den kommune, hvor du bor
 • en specialiseret genoptræning, der foregår på en hospitalsafdeling
 • en specialiseret rehabilitering, der foregår i din kommune.

Genoptræningsplanen vil blive sendt til din kommune eller den hospitalsafdeling, som skal sørge for, at din genoptræningsplan bliver ført ud i livet. Din egen læge modtager også din genoptræningsplan.

Læs mere om genoptræningsplanen

Indlæggelsesrapport og plejeforløbsplan

Hvis du modtager hjælp i hjemmet, sender kommunen en indlæggelsesrapport til hospitalet, når du bliver indlagt. Den beskriver dit funktionsniveau i hverdagen, hvad du modtager af hjælp til, hvilke hjælpemidler du har i hjemmet m.m. Opholder du dig på et midlertidigt døgnophold eller plejecenter er disse forpligtet til at sende en manuel indlæggelsesrapport til hospitalet om dit aktuelle funktionsniveau og hvorfor du er blevet indlagt. 

Hvis du er indlagt i flere døgn, sender hospitalet en plejeforløbsplan til kommunen, så man her er forberedt på, at du snart udskrives, så hospitalet og kommunen kan koordinere hjælpen til dig.


Når du har været indlagt i mere end 24 timer 

Når du udskrives til en midlertidig døgnplads, et plejecenter eller med kommunal sygepleje i dit hjem, vil kommunen have ansvaret for at tage vare på dig. Men det er hospitalsafdelingen, der har ansvaret for din behandling de første 72 timer, hvis det kommunale sundhedspersonale har spørgsmål til din behandling eller medicin. 

Hvad går behandlingsansvar ud på?

Behandlingsansvaret kan komme i brug, hvis kommunen har brug for at kontakte din afdeling, for at lægerne her fx kan beslutte om:

 • du har brug for ændringer i din medicin eller behandlingsplan

 • der er behov for ny afklaring eller konference med anden læge 

 • du har behov for et akut behov for tilsyn af en læge, hvis din tilstand forværres. 

Den behandlingsansvarlige læge på hospitalet kan således give rådgivning og vejledning til personalet i din kommune om din pleje og behandling. 

Efter 72 timer overgår behandlingsansvaret automatisk til din egen læge.

Hvordan får jeg at vide, at det gælder mig?

Du og dine eventuelle pårørende skal mundtligt have at vide, om du er omfattet af 72 times behandlingsansvar ved udskrivelsessamtalen. ​​

Det skal også fremgå af dit besøgssammendrag i www.minSP.dk, dit udskrivningsbrev (epikrise) på www.sundhed.dk​ og din Forkert stavet ordudskrivningsrapport:

 • at du er omfattet af hospitalets 72 timers behandlingsansvar

 • hvornår behandlingsansvaret starter, og hvornår det forventes, at din egen læge overtager behandlingsansvaret. 

 • hvordan man kommer i kontakt med afdelingen (døgndækkende telefonnumre). 

Du skal ikke selv kontakte hospitalet, hvis du er omfattet af ordningen – det vil kommunen gøre for dig, i tilfælde af at det skulle blive nødvendigt. ​


For nogle tager det lang tid at blive rigtig rask, og for andre bliver sygdom en følgesvend for altid. Find støtte, rådgivning og inspiration i dit sygdomsforløb her:


Sundheds- og forebyggelsestilbud samlet et sted

På sundhed.dk er samlet en lang række af de gratis tilbud, der handler om sundhed eller forebyggelse, som bliver tilbudt i kommuner og region.

I portalen "Sundhedstilbud" ligger forskellige tilbud til dig, som har sygdom inde på livet, eller som ønsker hjælp til at ændre livsstil. Det kan fx være rygestop-kurser, at lære at leve med kroniske sygdomme som KOL eller diabetes, tilbud til dig der har kræft, er pårørende eller i sorg. 

Gå ind på Sundhedstilbud på Sundhed.dk 

Et sundhedstilbud løber over en tidsbestemt periode, der svinger fra et enkelt møde eller en anonym telefonsamtale til et længere forløb over nogle måneder.

Hvad kan du finde på Sundhedstilbud?

Sundhedstilbud omfatter tilbud indenfor følgende områder:

 • akut/subakut (mindre akut) indsats (65+)
 • alkohol
 • astma og allergi
 • demens
 • diabetes type 1 og 2
 • forebyggelse af fald
 • forebyggende hjemmebesøg
 • graviditet og barsel
 • hjerte- og karsygdomme
 • inkontinens
 • KOL (lungesygdom)
 • kost
 • kræft
 • misbrug
 • muskel- og skeletlidelser
 • patientskoler
 • psykiske lidelser
 • rygning
 • rådgivning og støtte
 • seksuel sundhed
 • stress
 • træning

Sådan gør du

Du søger efter ét bestemt tilbud ved at oplyse en diagnose, region og kommune i søgefeltet.

Du kan selv tilmelde dig mange af tilbuddene, men der er også tilbud, der kræver en henvisning fra din egen læge eller hospitalslæge. I så fald vil det fremgå af beskrivelsen.

Du kan kun tilmelde dig tilbud i den kommune, hvor du bor. 

Hvem står bag?

Bag Sundhedstilbud på sundhed.dk står Kommunernes Landsforening og de fem regioner. Alle tilbud oprettes og opdateres af kommunerne og regionerne selv.

Det finder du IKKE på Sundhedstilbud

 • genoptræningstilbud
 • plejehjemsplads
 • hjælpemidler
 • private tilbud


Flere og flere sundhedsopgaver i kommunerne bliver i dag samlet under samme tag i ”sundhedshuse”. I et sundhedshus kan kommune, region, praktiserende læger eller andet sundhedspersonale og frivillige organisationer arbejde sammen om dit forløb, tæt på der hvor du bor. Det, der i politikersprog hedder ’det nære sundhedsvæsen’.


Du skal være opmærksom på, at der kan være forskel på kommunernes tilbud og organisering af dem. Din kommune kan oplyse dig om de konkrete tilbud, din kommune har. Vær også opmærksom på, at det altid er din kommune, der beslutter, hvilke ydelser du kan få tildelt.Redaktør