Pårørende – rettigheder ved samarbejde med personalet

Bliv her klogere på hvilke regler, der gælder for dig som pårørende omkring tavshedspligt, samtykke og oplysninger i forbindelse med dødsfald.

Tavshedspligt overfor pårørende

Tavshedspligt handler om fortrolige oplysninger. Det kan fx være oplysninger om helbred, behandling, sociale problemer, misbrug, strafbare forhold med videre.

Tavshedspligten gælder ikke bare sundhedspersonalet men også dig som nærmeste pårørende.

Patienter bliver derfor bedt om at tage stilling til:

  • hvem af de pårørende, personalet må udtale sig til
  • hvor meget personalet må oplyse om patientens indlæggelse og sygdom

Tavshedspligt i forhold til børn og unge under 18 år

Tavshedspligten gælder ikke fortrolige oplysninger, som gives til den/dem, der har forældremyndigheden over børn og unge under 18 år. I visse situationer kan sundhedspersonerne dog af hensyn til barnet eller den unge undlade at informere. Det kunne fx være oplysninger om den unges seksualliv, eller hvis videregivelsen af oplysningerne kan give alvorlige konflikter.

Oplysninger om afdøde

De nærmeste pårørende til en afdød har krav på at få oplysning om sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde. Medmindre det strider mod den afdødes ønske eller hensynet til den afdøde.

Hvem der bliver betragtet som nærmeste pårørende afhænger af omstændighederne. Det kan fx være en ægtefælle, samlever, registreret partner, børn, forældre, søskende, en nær ven, en bistandsværge eller en støtte- og kontaktperson. 

Samtykke til behandling

Som udgangspunkt skal patienter selv sige ja før en undersøgelse og behandling går i gang. Det kaldes også for "et informeret samtykke". I visse situationer kan pårørende give samtykke på patientens vegne (kaldes også for stedfortrædende samtykke). Det gælder:

  • børn under 15 år, hvor samtykke kan gives af den/dem, der har forældremyndigheden
  • unge mellem 15 og 18 år, der ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af deres beslutning. Her kan samtykke gives af den/dem, der har forældremyndigheden. Under alle omstændigheder skal man som indehaver af forældremyndigheden til en ung mellem 15 og 18 år, have information og inddrages i den unges stillingtagen, medmindre tungtvejende hensyn til den unge taler imod at informere forældrene
  • patienter, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke. Det kan fx være mennesker med en nedsat psykisk funktionsevne eller en kronisk sindslidelse. Her kan nærmeste pårørende, en værge eller fremtidsfuldmægtig give samtykke. Patienten skal i disse situationer informeres og inddrages i drøftelserne, så længe patienten forstår situationen, og patientens udtalelser og meninger skal tillægges betydning. Hvis de pårørende, en værge eller fremtidsfuldmægtig bruger samtykket på en måde, som personalet mener vil skade patienten, kan personalet gennemføre behandlingen uden samtykke, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed er enig.

Redaktør