​​

Tavshedspligt – ansatte i sundhedsvæsenet har tavshedspligt

Alle medarbejdere i sundhedsvæsnet har tavshedspligt. Læs mere om, hvordan sundhedsvæsenet ikke må give fortrolige oplysninger videre om dit helbred eller andre fortrolige oplysninger uden, at du selv siger ja til det. 

Tavshedspligten sikrer, at viden om dig ikke gives videre

Tavshedspligten er en rettighed, du har som patient. I Sundhedsloven står der, at sundhedspersoner som udgangspunkt ikke må videregive det, de får at vide om dig. Det betyder at:

 • du har krav på fortrolighed fra sundhedspersoners side
 • du selv - med få undtagelser - bestemmer om oplysninger om dit helbred, personlige eller økonomiske forhold, må gives videre til andre

Tavshedspligten omfatter fx oplysninger om:

 • diagnoser og undersøgelser
 • indlæggelse på hospital
 • behandling på en skadestue
 • sociale problemer
 • misbrugsproblemer
 • strafbare forhold
 • privatøkonomi

Videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med dit forløb

Sundhedspersoner kan dog give informationer videre til andre sundhedspersoner, som deltager i undersøgelsen og behandlingen af dig, uden du først giver tilladelse til det. Også hvis du skal overflyttes til behandling på en anden afdeling, et andet hospital eller psykiatrisk center.

Både din egen læge og den speciallæge, som har henvist dig, modtager også et udskrivningsbrev fra hospitalet eller det psykiatriske center om den undersøgelse eller behandling, du har gennemgået.

Det gælder også, hvis du er blevet undersøgt eller behandlet på et af de private eller offentlige hospitaler eller klinikker, som Region Hovedstaden eller Danske Regioner har aftaler med.

Videregivelse af helbredsoplysninger m.m. til andre formål end behandling

Hvis dine helbredsoplysninger skal gives videre til andre formål end behandling, kræver det et skriftligt samtykke fra dig. Fx hvis andre offentlige myndigheder, din arbejdsgiver, forsikringsselskaber eller lignende skal bruge oplysninger om dig.

Der er dog visse undtagelser. Det kan være:

 • i forbindelse med særlig støtte til børn og unge efter serviceloven, tilbagebetaling af sociale ydelser og i forbindelse med visse sager om førtidspension
 • ganske særlige situationer, hvor hensynet til dig viger i forhold til hensynet til andre væsentlige interesser. Det kan fx. være i tilfælde af efterforskning af alvorlig kriminalitet, eller hvis andres liv eller helbred, herunder dine pårørendes, udsættes for nærliggende fare

Hvis hospitalet eller det psykiatriske center i disse særlige situationer giver oplysninger om dit helbred m.m. videre til andre formål end til undersøgelse eller behandling, fortæller vi dig det. Vi fortæller også, hvad formålet er med at give oplysningerne videre.

Redaktør