Færre stik i patienterne

​Rapporten ’Færre stik i patienterne - En dataanalyse af forbruget af klinisk biokemiske analyser på Bornholm’ har undersøgt potentialet for at spare patienter for unødvendige stik og identificeret områder, hvor den eksisterende kapacitet i hospitalets  Centrallaboratorium kan anvendes bedre til gavn for patienter og læger. Rapporten er udarbejdet i regi af Udviklingshospital Bornholm og har resulteret i en række anbefalinger for Bornholms Hospital.

Kan man spare patienter for stik og udnytte hospitalets Centrallaboratoriums kapacitet bedre? Det har Diagnostisk Enhed på Bornholms Hospital og Udviklingshospital Bornholm undersøgt i rapporten ’Færre stik i patienterne - En dataanalyse af forbruget af klinisk biokemiske analyser på Bornholm’.  Rapporten er udarbejdet i regi af Udviklingshospital Bornholm i projektet ’Bedre bestilling af diagnostik’, hvor Jakob Helt-Hansen er projektleder.

Rapportens overordnede formål er at undersøge potentialet for at spare patienter for unødvendige stik, samt at identificere om der er områder, hvor den eksisterende kapacitet i Centrallaboratoriet på Bornholms Hospital kan anvendes bedre til gavn for patienter og læger. Rapporten bygger på en dataanalyse af rekvisitioner af klinisk biokemiske analyser modtaget på Centrallaboratoriet i 2016. Datamaterialet er afgrænset til rekvisitioner fra Bornholms Hospital og de alment praktiserende læger på Bornholm, ligesom point-of-care analyser ikke er inkluderet. Knap en million analysesvar fra ca. 90 tusinde rekvisitioner ligger til grund for rapportens konklusioner.

Rapporten munder blandt andet ud i en række anbefalinger for Bornholms Hospital, men det er også håbet, at rapporten kan være med til at sætte fokus på, hvordan regionale udbud og overordnede it-systemer kan være med til at skabe værdi for patienterne. 

Rapportens anbefalinger

På baggrund af rapportens konklusioner opstilles følgende anbefalinger for Bornholms Hospital:
  • At adgangen til efterbestilling af analysesvar gøres så let som muligt, og at kendskabet til ordningen udbredes. Adgang til rådgivning i forbindelse med efterbestilling af analysesvar er ønskelig.
  • At der på hospitalet opnås en fælles forståelse for, hvornår blodprøvetagninger tildeles prioriteten ”akut”.
  • At ordningen med ekstra prøveglas ved første prøvetagning i akutmodtagelsen bibeholdes, idet ordningen frigiver tid til bioanalytikerne og effektivt sparer patienterne for stik.
  • At det formidles til patienterne, at hospitalet tager andre blodprøver end almen praksis.
  • At hospitalets sengeafsnit har fokus på, om prøvetagninger med infektions- og væsketal, hvor der allerede foreligger et analysesvar fra akutmodtagelsen, kan udskydes til næste dag.
  • At hospitalets afdelinger har fokus på, om det er muligt at nedbringe antallet af bloddyrkninger, der rekvireres som eneste analyse kort tid efter, at der er taget en blodprøve på patienten.
Et trykt eksemplar af rapporten kan rekvireres ved henvendelse til ledelseskonsulent Jakob Helt-Hansen eller programleder Charlotte Westh.Redaktør