​​​

420 bornholmere inviteres ind i tarmscreeningsprogrammet en ekstra gang

420 bornholmere inviteres ind i tarmkræftscreeningsprogrammet igen, efter at datamateriale er gennemgået.
Vent...
De 420 borgere har i perioden 2014-2018 afleveret en afføringsprøve, der indeholdt spor af blod og har efterfølgende fået udført en kikkertundersøgelse uden fund af polypper, der kan være et forstadie til kræft. 
Journalgennemgang af alle screeningskoloskopier udført på BOH viser, at der er fundet det antal kræftknuder, man kunne forvente, så det er vigtigt at understrege, at der ikke er grund til at tro, at der er overset egentlige kræftknuder. Men på bag-grund af de færre fund af polypper end i resten af regionen, vælger Region Hoved-staden og Bornholms Hospital nu at invitere de 420 borgere til at aflevere en ny afføringsprøve.
Normal procedure er, at når screeningen ikke finder noget under en kikkertunder-søgelse, bliver borgeren først inviteret til ny screening efter 8 år. 

Sikkerhedsnet under patienterne

-Når vi sender geninvitationer ud, er det et sikkerhedsnet, vi spænder ud under patienterne. Vi vil være åbne om, at vores datamateriale ikke har været helt som forventet og at vi derfor har gennemgået alle journaler, fortæller Morten Rasmus-sen, der er screeningschef for tarmscreeningsprogrammet i Region Hovedstaden. Derfor agerer vi nu og indkalder den gruppe, der ellers først rutinemæssigt ville blive inviteret 8 år efter deres kikkertundersøgelse.

Koloskopiuddannelse indført

Den Regionale Styregruppe for Tarmkræftscreening har i 2019 iværksat en struktu-reret koloskopi-uddannelse i hele Region Hovedstaden for at sikre en ensartet og høj kvalitet i tarmkræftscreeningen. Det skal understreges at alle, som udfører de omtalte kikkertundersøgelse i Region Hovedstaden og på Bornholms Hospital i dag, har denne uddannelse eller tilsvarende, som er godkendt af screeningschefen, og at Bornholms Hospital finder det forventede antal polypper ved kikkertundersøgelserne.
Hvis man bliver genindkaldt, kommer der et brev i perioden fra nu og frem til no-vember. Screeningsenheden svarer gerne på spørgsmål, hvis borgere har spørgsmål om genindkaldelserne.Screeningssekretariatet kan kontaktes på 3867 1717


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor