Samordningsudvalget - samarbejdet mellem hospital, kommune og læger

​Samordningsudvalget er det centrale organ for den løbende udvikling af samarbejdet og den løbende dialog ​​om sundhedsaftalens efterlevelse.

​Samordningsudvalgets arbejde bygger på, at parterne har tillid til hinandens evne og vilje til at løse opgaverne i et åbent og tæt samarbejde med et højt informationsniveau, omfattende videndeling og fælles kompetenceudvikling.

​Samordningsudvalgets opgaver er:

 • At følge op på og administrativt udmønte de indgåede sundhedsaftaler, herunder udmønte og evt.
 • konkretisere den aftalte arbejdsdeling, drøfte eksisterende og fremtidige samarbejdsaftaler mv.
 • At sikre vedligeholdelse af oplysninger om kontaktpunkter, kontaktpersoner m.v. af betydning for det daglige samarbejde
 •  At sikre udvikling af en hensigtsmæssig daglig samarbejdsstruktur mellem det enkelte hospital/de enkelte afdeling og de relevante enheder i de enkelte kommuner
 • At levere bidrag til brug for drøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget, den administrative styregruppe og følgegrupperne vedr. de enkelte indsatsområder.
 • At sikre videns- og erfaringsudveksling mellem hospitalerne og kommunerne, herunder udveksling af data
 • At give mulighed for tværsektorielt samarbejde og udviklingsprojekter
 • At forestå gensidig orientering og information om nye og kommende tiltag af permanent eller midlertidig karakter af betydning for den samlede opgaveløsning, herunder fx midlertidige kapacitetsændringer i ferieperioder o.lign., etablering af nye tilbud mv.
 • At monitorere aktivitetsudviklingen og andre målepunkter i sundhedsaftalen
 • At drøfte samarbejde og koordination af kapacitet på lokalt plan, herunder i forhold til midlertidige
 • kapacitetsændringer af betydning for indlæggelse og udskrivning
 •  At drøfte udviklingen i kapacitet som følge af ændringer i arbejdsdelingen mellem kommuner og
 • hospitaler
 • At løse konflikter om sundhedsaftalens fortolkning og efterlevelse, som ikke har kunnet løses i direkte dialog med de involverede parter.

Repræsentanter i Samordningsudvalget

I Samordningsudvalget på Bornholm deltager 6 ledelsesrepræsentanter fra Bornholms Regionskommune, 3 ledelsesrepræsentanter fra Bornholms Hospitalet, 1 ledelsesrepræsentant fra Akutberedskabet, 2 brugerrepræsentanter samt 3 repræsentanter for almen praksis, heraf 1 praksiskoordinator tilknyttet det hospitalet. Fordi Samordningsudvalget på Bornholm er et fælles udvalg for Somatik og Psykiatri er der også 5 ledelsesrepræsentanter fra psykiatrien.

Samordningsudvalget har et formandskab på 5 personer fra sammensat af de forskellige sektorer.


Redaktør