Workshopkatalog

​Læs mere om de enkelte workshops

​​

Workshop 1

Værdibaseret styring: Fra skåltaler til virkelighed – design dit eget forslag

Workshopholder​

Jakob Kjellberg, professor og programleder sundhed, KORA

Beskrivelse

Kort oplæg, og derefter 3 stationer med hver sit tema: 

  • "Hvordan får vi værdi i sektorovergangen mellem kommune, hospital og almen praksis?"​
  • "Hvordan aktiverer vi borgerens egne ressourcer?" 
  • "Mindre DRG, mere patientbehandling"
Afholdes: Torsdag kl. 17.00-17.45
Lokale: Simulationsenheden F2, lokale 301​

 

Workshop 2

FMK i praksis, samarbejde og indsatsområder

Workshopholder

Rikke Hjorth Westh, praksiskonsulent, praktiserende læge, Allinge Lægehus

Niels Jacob Nielsen, praksiskonsulent, praktiserende læge, Rønne Lægehus

Beskrivelse

Udveksling af erfaringer og drøftelser af problemer og løsninger på tværs af sektorer i arbejdet med FMK.

Afholdes: Torsdag kl. 17.00-17.45 og fredag kl. 10.15-11.00 og kl. 11.15-12.00
Lokale: BRK, Ullasvej 23, mødelokale C (torsdag). Simulationsenheden F2, lokale 301​ (fredag)

 

Workshop 3

"Mennesket i patienten" - Humanistisk samtalepartner i sygehusvæsenet

Wo​rkshopholder

Ole Wolf, talsmand, Humanistisk Samfund

Marie Louise Petersen, ceremoniansvarlig, Humanistisk Samfund

Beskrivelse

Humanistisk Samfund fortæller om erfaringerne fra Holland og andre lande, og lægger op til debat og udveksling af erfaringer om, hvordan vi kan blive bedre til at støtte menneskene bag patienterne i at håndtere den situation, de står i. Læs mere

Afholdes: Torsdag kl. 17.00-17.45 og fredag kl. 10.15-11.00 og kl. 11.15-12.00
Lokale: Kvalitet og Uddannelse, undervisningslokale, F-1

 

Workshop 4

"Mange diagnoser" i det samlede væsen – hospital, kommune og praksis

Workshopholder

Felicia Geertinger​, praktiserende læge, Klemensker Lægehus

Beskrivelse

Samarbejdet mellem almen praksis, hospital og kommune med hensyn til kronikkere og ambulante patienter. Hvad kan en praktiserende læge? Hvad er deres muligheder for at bidrage til det tværsektorielle arbejde.

Afholdes: Torsdag kl. 17.00-17.45
Lokale: BRK, Ullasvej 23, mødelokale A

 

Workshop 5

Patienten som aktiv part i styring og målsætning af egen behandling samt ved tavlemøder om afdelingens målsætninger

Workshopholder

Bettina Fussing, afdelingssygeplejerske, Psykiatrisk Center Bornholm

Beskrivelse

Udgangspunktet er psykiatrisk Center Bornholms erfaringer med at arbejde brugerinddragende. Hvordan inddrages patienten ved tavlemøder? Hvilke effekter har det? Hvordan oplever patienten det, at være en aktiv part både i forhold til afdelingen og i forhold til egen behandling?

Afholdes: Torsdag kl. 17.00-17.45 og fredag kl. 10.15-11.00 og kl. 11.15-12.00
Lokale: Psykiatrisk Center Bornholm, Helsevej, indgang B, store konferencerum

 

Workshop 6

Hvordan holder vi styr på lægemiddelbehandling på tværs af sektorer – og endnu vigtigere, hvordan inddrager vi patienten i sin egen lægemiddelbehandling?

Workshopholder

Maibritt Skov Olsen, Cand.pharm, dip.clin.pharm, Region Hovedstadens Apotek, Apoteksenhed Rigshospitalet og Bornholm, Bornholms Hospital

Beskrivelse

I denne workshop vil der på baggrund af patientcases blive lagt op til en diskussion af, hvordan et tværsektorielt samarbejde kan føre til bedre lægemiddelbehandling. Med udgangspunkt i eksempler, hvor farmaceutisk medicingennemgang kan afhjælpe velkendte fejltyper, tager vi fat i deltagernes erfaringer med lignende udfordringer og taler om hvilke muligheder vi har for at skabe et mere sammenhængende og inddragende forløb for den enkelte patient.

Afholdes: Torsdag kl. 17.00-17.45 og fredag kl. 10.15-11.00 og kl. 11.15-12.00
Lokale: Direktionens mødelokale D1​

 

Workshop 7

Hvordan inddrages patientens hverdagsliv, når der skal træffes beslutninger, og nye vaner skal læres?

Workshopholder

Maj-Britt Fogelstrøm, projektleder, Bornholms Hospital

Bonnie Gudbergsen, klinisk underviser, Bornholms Hospital

Beskrivelse

Workshoppen tager udgangspunkt i patienters og deltagernes egne erfaringer med at træffe vigtige beslutninger. Desuden kan du høre om og afprøve redskaber til patientinddragelse i praksis.

Afholdes: Torsdag kl. 17.00-17.45 og fredag kl. 10.15-11.00 og kl. 11.15-12.00
Lokale: Patientundervisningslokalet, E-1

 

Workshop 8

Det enkelte menneske og diagnosekulturen i sundhedsvæsenet

Workshopholder

Niels Saxstrup, praktiserende læge, Rønne Lægehus

Beskrivelse

Hvad er en diagnose? Hvad kan den bruges til, og hvad kan den ikke bruges til? Hvad sker der, når diagnosen tages ud af sin sammenhæng og for eksempel bruges som effektmål (eksempelvis DRG-takster)? Hvad fokuserer man på: Mennesket eller "diagnosen"?

Og endelig mere bredt om det, der kan kaldes "diagnose-kultur", altså sygeliggørelse af almindelige tilstande (for eksempel sorg, generthed, ADHD og så videre).

Afholdes: Torsdag kl. 17.00-17.45 og fredag kl. 10.15-11.00 og kl. 11.15-12.00
Lokale: IT-undervisningslokalet, E-1

 

Workshop 9

Hvordan arbejdes der med borgeres mål i Den rehabiliterende Organisation i Bornholms Regionskommune?

Workshopholder

Charlotte Lind, hjemmeplejeleder, Bornholms Regionskommune

Birgit Mortensen, ældrechef, Bornholms Regionskommune

Beskrivelse

Ældre- og Sundhedsområdet på Bornholm er i gang med en stor omstilling – vi kalder vores nye virkelighed for Den rehabiliterende Organisation og signalerer hermed, at det ikke drejer sig om "ny vin på gamle flasker", men om en helt ny måde at udvikle sundhedsfaglighed på – i nye organisatoriske rammer. Konkret indføres den praksis, at alle borgere skal have en tidsbegrænset rehabiliteringsplan og at alle disse planer løbende drøftes på tværfaglige rehabiliteringsmøder. Endelig har vi etableret en ny enhed – Det tværfaglige Rehabiliteringsteam.

Afholdes: Fredag kl. 10.15-11.00 og kl. 11.15-12.00
Lokale: BRK, Ullasvej, mødelokale A​

 

Workshop 10

Klientcentrering – en tilgang til at møde mennesket i patienten

Workshopholder

Birgitte Stamp, ergoterapeut og underviser på Ergoterapeutuddannelsen Metropol, København

Beskrivelse

Omdrejningspunktet vil være tanker, modeller og metoder der kan anvendes når du vil arbejde klientcentreret i din daglige praksis. Der tages udgangspunkt i canadisk ergoterapiteori.

Afholdes: Fredag kl. 10.15-11.00 og kl. 11.15-12.00
Lokale: Gymnastiksalen, F-1


Workshop 11

Multisygdom – "Hvordan flytter vi os fra sygdomsfokuseret behandling til patientfokuserede indsatser?"​

Workshopholder

Anne Frølich, overlæge, forskningsleder, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden​​

Michaela Schiøtz, seniorforsker og phD, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden

Beskrivelse

På workshoppen vil vi arbejde med deltagernes erfaringer og forslag til nye organisationsformer hos borgere med multisygdom. I denne gruppe af borgere findes ofte et stort forbrug af sundhedsydelser. Borgerne har komplekse forløb med mange kontakter og hyppige genindlæggelser. Meget peger i retning af at vi må nytænke patientforløb og organiseringen af sundhedsvæsenet for at imødekomme denne gruppe af borgeres behov. 

Afholdes: Fredag kl. 10.15-11.00 og kl. 11.15-12.00​​
Lokale: Administrationens frokoststue, bygning H


​​​​​ 

Redaktør